Ludzie, którzy nie chcą nic zmieniać nie są naszymi klientami.
People, who do not want to change anything, aren't our customers.

Inn-Tek


bo jutro zaczyna sie dzisiaj.
because tomorrow starts today.

и҆ сътвъри́тъ вьсѧ̑ ма̑лыѩ и҆ вели̑кїѩ, бога̑тыѩ и҆ ѹ́бо́гїѩ, свъбо́дныѩ и҆ рабо́тныѩ,
да да́стъ и҆̀мъ начерта́нїе на деснѣ́й рѫцѣ̀ и҆́хъ и҆лѝ на челѣ́хъ и҆́хъ,
да никто́же възмо́жетъ ни кꙋпи́ти, ни прода́ти, то́кмѡ къто̀ и҆́мать начерта́нїе,
и҆лѝ и҆́мѧ ѕвѣ́рѧ, и҆лѝ число́ и҆́мене є҆го̀.


Ⰻ҆ ⰔⰟⰕⰂⰟⰓⰋ́ⰕⰟ ⰂⰠⰔⰤ̑ ⰏⰀ̑ⰎⰟⰉⰧ Ⰻ҆ ⰂⰅⰎⰋ̑ⰍⰊⰧ, ⰁⰑⰃⰀ̑ⰕⰟⰉⰧ Ⰻ҆ Ⱆ́ⰁⰑ́ⰃⰊⰧ,ⰔⰂⰟⰁⰑ́ⰄⰐⰟⰉⰧ Ⰻ҆ ⰓⰀⰁⰑ́ⰕⰐⰟⰉⰧ,
ⰄⰀ ⰄⰀ́ⰔⰕⰟ Ⰻ҆̀ⰏⰟ ⰐⰀⰝⰅⰓⰕⰀ́ⰐⰊⰅ ⰐⰀ ⰄⰅⰔⰐⰡ́Ⰺ ⰓⰨⰜⰡ̀ Ⰻ҆ⰢⰟ Ⰻ҆ⰎⰋ ⰐⰀ ⰝⰅⰎⰡⰢⰟ Ⰻ҆ⰢⰟ,
ⰄⰀ ⰐⰋⰍⰕⰑ́ⰆⰅ ⰂⰟⰈⰏⰑ́ⰆⰅⰕⰟ ⰐⰋ ⰍⰖⰒⰋ́ⰕⰋ, ⰐⰋ ⰒⰓⰑⰄⰀ́ⰕⰋ, ⰕⰑ́ⰍⰏⰙ ⰍⰟⰕⰑ̀ Ⰻ҆́ⰏⰀⰕⰠ ⰐⰀⰝⰅⰓⰕⰀ́ⰐⰊⰅ,
Ⰻ҆ⰎⰋ Ⰻ҆́ⰏⰤ ⰇⰂⰡ́ⰓⰤ, Ⰻ҆ⰎⰋ ⰝⰋⰔⰎⰑ́ Ⰻ҆́ⰏⰅⰐⰅ ⰅⰃⰑ̀.